مشاز / درباره ما / معرف در مرکز مشاز

معرف در مرکز مشاز

نقش معرف در مرکز مشاز چیست؟

_ مشاوران و مربیان ما تجربه فراوان و گرانبهایی در امر مشاوره و آموزش دارند.

یک معرف می تواند از شاگردان قبلی این اساتید باشد که با اطمینان دادن به دیگران،

آنها را تشویق به دریافت خدمات مشابه می کند.

_ یک معرف می تواند از خانواده هایی باشد که قبلا از خدمات مجموعه ما و اساتید مرکز ما

بهره برده و رضایتمندی خود را با معرفی گروه ما به دیگران نشان می دهد.

_ یک معرف می تواند از اساتید و مشاوران محترم مرکز ما و یا از همکاران گرامی و فرهیخته دیگر باشد

که شاگرد حاضر یا قبلی خود را برای دریافت خدمات متنوع به گروه ما معرفی می کند.

_ یک معرف می تواند مدیر محترم یک مرکز آموزشی معتبر باشد که انسجام و کارایی گروه آموزشی مشاز

برای او مسجل شده و شاگردان و یا معلمان نیازمند به دریافت خدمات را به مرکز مشاز معرفی می کند.