مشاز / مشاوران و دبیران

مشاوران و دبیران

کد شخص نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
1 یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور-مشاور
تلفن : 02166909985
ایمیل : yghtb@yahoo.com
2 امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور
تلفن : 02166909985
4 حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور
تلفن : 02166909985
ایمیل : hossein97@gmail.com
5 حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور-مشاور
تلفن : 02166909985
6 علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور
تلفن : 02166909985
ایمیل : aakmirzaee@gmail.com
7 سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور-مشاور
تلفن : 02166909985
ایمیل : alikhani_ie@yahoo.com
8 ماژلان حاج ملکی دبیر زبان کنکور-مشاور
تلفن : 02166909985
ایمیل : magellan3110@yahoo.com
9 پیمان قائمی دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 02166909985
ایمیل : pghtbrr@gmail.com
10 مرتضی شعبانی دبیر شیمی کنکور
تلفن : 02166909985
ایمیل : shbanymrtdy0@gmail.com
11 رضا دلاور دبیر فیزیک کنکور
تلفن : 02166909985
ایمیل : rezadlvr54@gmail.com
13 اسکندر پرواز دبیر زیست کنکور
تلفن : 02166909985
14 امیر نورایی دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 02166909985
15 علی حمیدی پور دبیر عربی
تلفن : 02166909985
17 جواد عباس زاده دبیر دینی کنکور
تلفن : 02166909985
ایمیل : javad7127510@gmail.com
18 ابوالفضل رجبی یزدلی دبیر ریاضی کنکور انسانی
تلفن : 02166909985
19 مهدی رحیمی دبیر زبان کنکور
تلفن : 02166909985