مشاز / مشاوران و مربیان

مشاوران و مربیان

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
یوسف قائمی دبیر هندسه کنکور، مشاور کنکور، مشاور خانواده، مشاور مدرسه کیفی
تلفن : 09025145947
امیر آقاجانی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین حاجی حسین زاده مشاور کنکور، مشاور مدیر، مشاور مدرسه کیفی، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
حسین عباباف دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
علی اکبر میرزایی دبیر ریاضی کنکور-مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
سید محسن سیدعلیخانی دبیر فیزیک کنکور، مشاور کنکور، مشاور انتخاب رشته
تلفن : 09025145947
ماژلان حاج ملکی دبیر زبان کنکور-مشاور کنکور، مشاور مدیر
تلفن : 09025145947
پیمان قائمی دبیر ریاضی کنکور
تلفن : 09025145947
مرتضی شعبانی دبیر شیمی کنکور
تلفن : 09025145947
رضا دلاور دبیر فیزیک کنکور
تلفن : 09025145947
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۵۴ مورد، صفحه ۱ از ۶