نعمت اله راعی نیاکی

نعمت اله

راعی نیاکی

دبیر زیست پایه و کنکور، نویسنده و شاعر

09025145947

دبیر زیست پایه و کنکور، نویسنده و شاعر

نام و نام خانوادگی: نعمت الله راعی نیاکی
1362/1/1 : تاریخ تولد

 

سوابق تحصیلی:
1 )کارشناسی: زیست شناسی گیاهی. دانشگاه تهران 1381-1385
2 )کارشناسی ارشد: گیاهشناسی گرایش سیستماتیک و اکولوژی. دانشگاه تهران 1385-1388
3 )دکترا: گیاهشناسی گرایش سیستماتیک. دانشگاه تهران 1393-1398
موضوع پایان نامه ها در سه مقطع دانشگاهی:
1 )کارشناسی: بررسی خانوادۀ اریکاسه در مالزی (مطالعۀ کتابخانه ای)
2 )کارشناسی ارشد: بررسی تاکسونومیکی جنس شیرخشت در ایران
3 )دکترا: بررسی بیوتاکسونومیکی جنس شیرخشت در ایران با تکیه بر ویژگیهای ریزریختشناسی، 
مولکولی و فیتوشیمیایی
مقالات علمی:
1) Anatomical Studies On Fourteen Species Of The Genus Cotoneaster Medik . 
(Rosaceae) In Iran
Iranian journal of botany
ایران .2009. Bot. 15 (1): 96-104.
Raei Niaki, N., Attar, F. & Maroofi, H.
2) Micromorphological studies of the leaf epidermis of Iranian Cotoneaster 
Medik
Nordic Journal of Botany
سوئد .2018. doi: 10.1111/njb.02074
Nemat Allah Raei Niaki, Farideh Attar, Mansour Mirtadzadini, Kazem 
Mahdigholi and Masoud Sheidai
3) Two new species of Cotoneaster (Rosaceae, subgen. Chaenopetalum)for the 
flora of Iran
Phytotaxa
نیوزلند .2019. doi.org/10.11646/phytotaxa.00.0.0
Nemat Allah Raei Niaki, Farideh Attar, Masoud Sheidai, Hossein Maroofi, 
Mohammad Reza Joharchi & Fazal Ullah4) Pollen and floral micromorphological Studies of the genus Cotoneaster 
Medik. (Rosaceae) 1 and its systematic importance
Caryologia
ایتالیا .2020. 73(3): 133-151. doi: 10.13128/caryologia-569
Nemat Allah Raei Niaki, Farideh Attar, Mansour Mirtadzadini, Kazem 
Mahdigholi
5) Five new records and two new reports of Cotoneaster for the flora of Iran
Caryologia
ایتالیا 2021. Submitted
Nemat Allah Raei Niaki, Farideh Attar, Asghar Zamani, Hossein Maroofi, 
Mohammad Reza Joharchi
 
مطالعات میدانی:
1 )جمع آوری بیش از 5000 نمونۀ گیاهی از تمام استانهای ایران برای هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران
2 )جمع آوری و تهیۀ بیش از 600 پایه از گونههای مختلف جنس شیرخشت و شناسایی آنها برای هرباریوم 
مرکزی دانشگاه تهران 
3 )بازدید از هرباریومهای مرکزی استانهای کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کرمان و شناسایی
گونههای مختلف شیرخشت
4 )همکاری میدانی در جمع آوری گونه های گیاهی از جنسهای مختلف برای طرح فلور رنگی ایران
همایشهای علمی:
1 )ارائه پوستر در دومین کنفرانس سیستماتیک گیاهی در ایران
(Anatomical studies on 14 species of the genus Cotoneaster Medik. (Rosaceae)
in Iran)
2 )ارائه پوستر در سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی در ایران
(Scanning electron microscopic studies on some species of genus Cotoneaster
section Chaenopetalum (Rosaceae) in Iran)
3 )ارائه پوستر در چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی در ایران

 

سابقۀ تدریس:
1 )تدریس آزمایشگاه سیتماتیک گیاهی 3 در سالهای تحصیلی 95 -96 و 96 -97 در دانشگاه تهران
2 )تدریس زیستشناسی یک و دو و سه در مقطع متوسطه دوم به مدت ده سال در دبیرستانهای تهران
(امام صادق- عالمه طباطبائی- امام هادی- نوید صالحین- آل طاها - مفید- پیروان امام علی- بهار دانش-
دکتر معین- رهیار- دبیر پروازی دبیرستان دانشگاه تیزهوشان زابل)
سرپرست و راهنمای پژوهش: در دبیرستانهای فرزانگان تهران (شهرک غرب)- فرزانگان کرج- دبیرستان
نیکان- دبیرستان نوید صالحین
تالیف و ویراستاری: 
1 )تالیف کتاب کمک درسی زیست شناسی 3( انتشارات خیلی سبز)
2 )تالیف کتاب کار زیست شناسی 1( انتشارات خیلی سبز)
3 )بازخوانی کتاب گیاهشناسی ریون در سه جلد (انتشارات خانۀ زیست شناسی)
4 )تالیف دو کتاب شعر با نامهای زبور زینب و زبور محبت مشتمل بر هفت هزار بیت (انتشارات غنچه)
5 )تالیف رمان "شهری زیر خاکستر" با مضمون معضالت اجتماعی (در دست انتشار)

 

مهارتهای آزمایشگاهی: 
1 )استولیز دانۀ گرده
2 )شناسایی و گروهبندی دانه های گرده بر اساس شکل، تعداد شیار منفذ، تزئینات سطی، درصد باروری
3 )برش گیری آناتومی (تهیۀ الیهای با ضخامت یک سلول از مقطع عرضی برگ و گلبرگ و ساقۀ جوان)
4 )رنگ آمیزی بافتهای گیاهی با روش رنگآمیزی مضاعف و تشخیص بافت
5 )جداسازی اپیدرم برگ و تشخیص تیپ روزنهای
DNA استخراج
( 6
7 )بررسی روابط فیلوژنتیکی بین گونهها با استفاده از توالی ITS
8 )بررسی روابط فیلوژنتیکی بین گونهها با روش Scot
9 )سنجش ترکیبات فیتوشیمیایی با روش اسپکتروفتومتری
 
مهارتهای مرتبط با رشته:
1 )زبان انگلیسی : نمرۀ 60 در آزمون MSRT
2 )طراحی: طراحی گیاهان (طراحی بیش از 50 گونۀ جدید و رکورد و طراحی تیپ روزنهای برای مقاالت 
علمی)

 

مهارتهای نرم افزاری: 
1 )آشنایی با نرمافزار PAST
2 )آشنایی با نرمافزار R
3 )آشنایی با نرمافزار dmap
4 )آشنایی با نرمافزار Measurements-Micro
3 )آشنایی با نرمافزارهای Word و Excel و Photoshop

 

زمینه های علمی مورد علاقه: 
1 )سیستماتیک گیاهی
2 )تکوین گیاهی
3 )تکامل
4 )گرده شناسی

 

زمینه های شخصی مورد علاقه:
1 -سفر کردن 2 -نقاشی 3 -بازدید از موزه ها و آثار تاریخی
4 -ادبیات: (مطالعات ادبی و نویسندگی)
1" )قمری خانگی" یکی از 14 داستان برگزیدۀ جایزۀ ادبی کرونا و صلح در انجمن ادبی ایران- افغانستان
2" )بی مرگی" یکی از 27 داستان برگزیدۀ جایزۀ ادبی صادق هدایت

 

تدریس زیست پایه و کنکور

 

تدریس نویسندگی و شعر

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.