مشاز / درباره ما / مشاور ناظر

مشاور ناظر

چرا  مشاورِ ناظر در هر خدمت آموزشی که در مرکز مشاز انجام می شود ضرورت دارد؟

 

کنترل کیفیت و نظارت در هر مرکز معتبر در سطح جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای رسیدن به بازدهی حداکثری و پرهیز از بروز اشکالات مهم، این نظارت ضروری است.

_ چارچوب کاری ما در مرکز مشاز یک رویکرد روانشناسی معتبر بین المللی است.

مشاور ناظر برای بالا بردن کیفیت یادگیری از نظریه انتخاب کمک می گیرد.

_ معمولا" در فرآیند یادگیری نگرانی هایی از طرف استاد و معلم یا از طرف یادگیرنده و خانواده او

اتفاق می افتد. مشاور ناظر تلاش حداکثری خود برای رفع این نگرانی ها را در دستور کار دارد.

_ مشاورِ ناظر هماهنگی های لازم برای در اختیار گرفتن امکانات موجود در مرکز مشاز توسط

مربی و مشاور محترم برای رسیدن به بازدهی بیشتر را انجام می دهد.