مشاز / خدمات / انتخاب رشته ی تحصیلی / جدول 150 تایی کد رشته محل

جدول 150 تایی انتخاب کد رشته محل

فرم انتخاب 150 کد رشته محل

جدول 150 تایی کد رشته محل
کد رشته محل
ردیف
مقطع/رشته
دانشگاه/شهر
نوع دوره
احتمال قبولی