وبلاگ

پست های زبان عربی اینجا منتشر می شود
گفتار بزرگان

زبان عربی کلید گنجهای اسلامی ماست، پس همه باید در رسیدن به عزت سابقش بکوشیم. 

  «مقام معظم رهبری»