وبلاگ

پست های علم ریاضیات اینجا منتشر می شود

هندسه صفر - مجموع زوایای مثلث

مجموع زوایای داخلی هر مثلث برابر 180 درجه است

دو خط موازی

دو خط رو که نقطه مشترک ندارن و یا بر هم منطبق می شن دو خط موازی می گیم

نیمساز و عمودمنصف

مثلث با دو زاویه قائمه، خاصیت نیمساز، خاصیت عمودمنصف

هندسه صفر - مثلث متساوی الاضلاع و مثلث قائم الزاویه

خواص مثلث متساوی الساقین و همنهشتی مثلث قائم الزاویه

دو مثلث همنهشت و مثلث متساوی الساقین

حالت همنهشتی ض ز ض و حالت همنهشتی ز ض ز 

هندسه صفر و مثلث

سه پاره خط که دو به دو در یک انتها مشترک هستن رو مثلث می گن.

زاویه داخلی و خارجی، ارتفاع، میانه، نیمساز و عمودمنصف

هندسه صفر و زاویه بخش دو

حاده، قائمه، منفرجه، عمود، محدب، مقعر، وسط، فاصله، مجاور، مجانب، مکمل، متمم

هندسه صفر و زاویه

شامل نیم خط، پاره خط، زاویه، نیمصفحه، نیمساز، درجه، قائمه، حاده، منفرجه، عمود، مجاور، مجانب

هندسه صفر (مفاهیم اولیه هندسه)

برای اونایی که هندسه رو می خوان از اول اول شروع کنن!