وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود

⭕️ معلم، صاحب کالایی به نام درس!

تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید فردی را متقاعد کنید تا کالای خاصی را خریداری کند؟!

⭕️ اجبار و فرار از کار کیفی!

از آنجایی که دانش آموز و کارمند به خاطر اعمال زور و اجبار از مدیران و معلمان رنجیده اند،

تمام انرژی خود را متوجه نفرت از مدرسه و سازمان می کنند!

⭕️ تشویق راهبرانه!

از میان تمام رفتار های تخریب گر رابطه ها که از شاخه زور و اجبار حاصل می شود،

انتقاد رفتاری است که بیش از اندازه از آن استفاده می کنیم!

⭕️ دانش آموزان بی انگیزه؟!

معلمان و مدیران رئیس مآب مدام شکایت می کنند که دانش آموزان بی انگیزه اند!

⭕️ اجبار یا اقتدار معلم و مدیریت راهبرانه!

اگر دانش آموزان معلم را فردی مهربان و با محبت بدانند، خواسته های معلم را می پذیرند و انجام می دهند. حتی اگر به ظاهر آن درخواست اجباری به نظر آید!

⭕️ معلمی سخت ترین شغل دنیا! 

شغل هایی که با اشیاء سر و کار دارند به مراتب از معلمی آسان تر است.

⭕️ کلاس های کسالت آور و کارشکنی!

یادگیری بهتر در کلاس تنها از طریق مدیریت بهتر قابل دستیابی است. 

⭕️ مدیریت هدایتی!

در مدیریت هدایتی تمرکز بر ایجاد همکاری است. 

⭕️ مدیریت ریاستی!

اگر یک مدیر یا یک معلم دنبال کار با کیفیت است، ترس بدترین راهبرد رسیدن به آن است!

⭕️ معلم خوب!

 بهترین معلم ها متفکر ترین ها هستند.