وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود

⭕️ مدرسه کیفی!

آیا در مدرسه کارها با کیفیت انجام می شود؟ 

⭕️ قربانیان درمانده از گذشته!

مشاور موظف است مشکل فعلی مراحع را بیابد، نه اینکه غرق گذشته های امن و مطمئن او شود! 

⭕️ خلاقیت و رابطه خوب!

محور و قلب هر رابطه ای خلاقیت است. کارهای غیر منتظره انجام دهید.

⭕️ تفاوت زورگویی و اقتدار!

وقتی با فرزند و یا شاگرد خود گفتگو کردید و تبعات و پیامدهای برخی رفتارهای دور از انتظار مورد توافق قرار گرفت، در اجرای آن پیامدها می‌بایست کاملاً جدی باشید.

⭕️ خانواده ها، فرزندان و دنیای کیفی!

بخش اعظم شاد نبودن خانواده ها حاصل عملکرد پدر و مادر های خوش نیتی است که فرزندان خود را مجبور می کنند، کاری را که دوست ندارند انجام دهند.

⭕️ ازدواج مبتنی بر نظریه انتخاب!

با عقب نشینی و همینطور جنگ و گریز آدم ها از هم فاصله می گیرند!

⭕️ عشق و دنیای کیفی!

بودن با آدمی که بر خلاف دیگران ما را مورد قضاوت قرار نمی دهد و از ما نمی خواهد تغییر کنیم خیلی خوشایند است!

⭕️ دستگاه خلاق!

دستگاه خلاق ما که دائماً یک رفتار خلق می کند، هرگز تسلیم و خاموش نمی شود.

⭕️ تعارض!

وقتی همزمان دو عکس متضاد در دنیای کیفی شما وجود دارد دچار تعارض هستید.

⭕️ دنیای کیفی و شدت نیاز ها!

ارتباط دنیای کیفی و شدت نیازها قطعی است.