وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود
دنیای کیفی!

دنیای کوچک شخصی هر انسان که از گروهی از عکس ها تشکیل شده که بیشترین نیازهای آن فرد را برآورده کرده اند و بنابراین لذت بخش اند!
دنیای کیفی یا دنیای مطلوب بخش اول

دنیای کیفی!

دنیای کوچک شخصی هر انسان که از گروهی از عکس ها تشکیل شده که بیشترین نیازهای آن فرد را برآورده کرده اند و بنابراین لذت بخش اند!

⭕️ نیاز به تفریح!
تفریح پاداش ژنتیکی یادگیری است.

⭕️ نیاز به آزادی و حق انتخاب!

حق انتخاب، خلاقیت سازنده را ایجاد می کند.

⭕️ نیاز به قدرت و دیده شدن!

اگر نیاز به قدرت به درستی برآورده نشود، زورگویی جانشین آن خواهد شد.

⭕️ نیاز به بقا و نیاز به عشق و تعلق خاطر!

عشق ورزیدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن علاوه بر نیاز به زنده ماندن در ژن های آدمی قرار گرفته است

⭕️ آنها در مالکیت من هستند!

تا زمانی که باور داریم مالک مردم هستیم، از مجبور ساختن آن ها به انجام کاری که نمی خواهند انجام دهند، مضایقه نمی کنیم

⭕️ حرفهاى دیگران!

به خودی خود هیچ معنایى ندارند!

⭕️ اصل هفتم تا دهم تئوری انتخاب

هر چه که از ابتدای زندگی تا انتها از ما سر می زند، یک «رفتار» است

⭕️ اصل چهارم تا ششم تئوری انتخاب

روابط ناصحیح که ریشه مشکلات روانشناختی است،
بخشی از زندگی «اکنون» انسان هاست