وبلاگ

پست های معرفی تئوری انتخاب اینجا منتشر می شود

⭕️ اصل اول تا سوم تئوری انتخاب
فقط قدرت تغییر خودمان را داریم.
⭕️ گسستگی پیوندها!

آنچه پیوند ها را از هم می گسلد، رفتاری است که انتخاب کنیم.

⭕️ فرار از تفکر منفی!

بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است. 

 

⭕️فقط خودمان!

 تنها کسی که می توانیم کنترلش کنیم؛

 

مقدمه تئوری انتخاب

تئوری انتخاب یک رویکرد روانشناختی است و بر این اساس عمل می کند که انگیزه درونی محرک اصلی فعالیت های انسان است. این انگیزه ها وقتی تقویت می شوند که نیازهای ژنتیک بیشتری برآورده شوند.